සයිබර් අපරාධ සම්බන්ධයෙන් ලංකාවේ පවතින නීතිරීති

• ශ්‍රී ලංකාවේ දණ්ඩනීති සංග්‍රහයේ 120, 286, 286(අ), 291(අ), 291(ආ), 345, 365(ඇ), 402, 403, 486.
• 2007 අංක 56 සිවිල් හා දේශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත
• 2007 අංක 24 දරන පරිගණක අපරාධ පනත
• 1927 අංක 4 දරන අසභ්‍ය ප්‍රකාශන ආඥා පනත
• 1956 අංන 48 දරන ළමයිනට හා තරුණයන්ට හානි කරවන ප්‍රකාශන පනත.


ශ්‍රී ලංකාවේ සයිබර් අපරාධ සම්බන්ධව ක්‍රියාත්මක වන ආයතන

I. ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය (Cyber Crime Unit ) Internet Crime Complaint Centre (IC3) facebook, twitter තුල සිදුවන අකටයුතු කම් 011-242-3945

II. ලංකා පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර සංසදය.SL CERT , 4-112, BMICH, CO 7+94 11 269 1692 / 269 5749 / 267 9888slcert@cert.gov.lk

III. TechCERT ආයතනය LK Domain Registry , 545/4 , De Soyza Rd, Molpe, Moratuwa+94 114216062+94 114219125 , 0114- 462 562 (hotline)info@techcert.lk


volunteer

ශ්‍රී ලාංකීය කාන්තා හා ළමා පරපුර සයිබර් අපරාධවල ගොදුරු බවට පත්වීම වලකන පසුබිමක් නිර්මාණය සඳහා වගකිව යුත්තන්ට බලකරන පෙත්සම

පෙත්සම අත්සන් කරන්න