අපරාධයක වින්දිතයන් ආරක්‍ෂා කිරීමට ලංකාව තුල ඇති නෛතික පසුබිම

2015 අංක 4 දරන අපරාධයක වන්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් හට සහය දීමේ සහ ආරක්‍ෂා කිරීමේ පනත මගින් අපරාධයක වින්දිතයන් හට තම ආරක්‍ෂාව සලසාගැනීම සම්බන්ධව නෛතික පසුබිම ගොඩනගා ඇත. එමගින් වින්දිතයන් හට පහත අයිතිවාසිකම් ප්‍රදානය කර ඇත.

 • සමානව, සාධාරණව සහ එම වින්දිතයාගේ ගරුත්වයට සහ පෞද්ගලිකත්වයට ගෞරව වන සේ සලකවාගනු ලැබීමට අයිතිය ඇත.
 • එම වින්දිතයා ළමා වින්දිතයකු වන අවස්ථාවකදී එම ළමයාගේ උපරිම යහපත තහවුරු වන ආකාරයකට සලකවා ගනු ලැබීමට අයිතිය ඇත.
 • අපරාධයක වින්දිතයකු වීම හේතුවෙන් විඳින යම හානියක්, අලාභයක් හෝ පාඩුවක් සඳහා සහ ඒ වෙනුවෙන් හානිපූර්ණය සහ ප්‍රතිෂ්ඨාපනය ඇතුළුව නියම කරන ලද ක්‍රියාපටිපාටියකට අනුකූලව අප්‍රමාදව සුදුසු සහ සාධාරණ සහනයක් ලබා ගැනීමට අයිතිය ඇත.
 • සිදුවිය හැකි යම් තර්ජන, බියගැන්වීම්, පළිගැනීම් හෝ ප්‍රතිප්‍රහාරයන් ඇතුළුව යම් හානියකින් නිසි ආකාරයෙන් ආරක්‍ෂා වීමට
 • අපරාධයක වින්දිතයකු වීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් යම් මානසික හෝ කායික හින්සාවකින්, හානියකින්, ඌනතාවයකින් හෝ ආබාධයකින් පෙලෙයිනම් ඒ සඳහා වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබාගැනීමට අයිතිය ඇත.
 • අලාභ හෝ යම් හිංසාවක් විඳ ඇතිවිට ඒ සඳහා නෛතික තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වූ ජාතික අධිකාරිය, අපරාධයක වින්දිතයන්ගේ හා සාක්ෂිකරුවන්ගේ සහායක සහ ආරක්ෂක කොට්ඨාශය මගින් ඒ පිළිබඳව දැනුවත්වීම සඳහා අයිතිය ඇත.
 • තමන් විසින් ඉදිරිපත්කර ඇති පැමිණිල්ලේ විමර්ෂණය සම්බන්ධව ප්‍රගතිය පිළිබඳ දැනුවත්වීමට අයිතියක් ඇත.
 • වින්දිතයාගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව අපරාධයක වින්දිතයෙකුට සහ සාක්ෂිකරුවෙකුට පනත යටතේ ආරක්ෂාව ඉල්ලුම් කළහැකි ආයතනයන් හරහා දැනුවත් වීමට අයිතියක් ඇත.
 • එමෙන්ම වින්දිතයන්ට තමන්ට එරෙහිව වරදක් සිදුකල හෝ වරදක් සිදුකර ඇති සේ සලකනු ලබන වැරදිකරුවන් හෝ චූදිතයන් ඇප මත මුදා හැරීම සම්බන්ධයෙන්, සැකකරු නිදහස් කිරීම සම්බන්ධයෙන්, චූදිතයාට එරෙහිව අපරාධ නඩු ගොනු කිරීම සම්බන්ධයෙන්, සැකකරු හෝ චූදිතයා වරදකරු කිරීම, දඩුවම් පැමිණිවීම හෝ නිදහස් කිරීම සම්බන්ධයෙන් සහ බන්ධනාගාරයෙන් මුදා හැරීම හා ඊට අදාළ හේතු සම්බන්ධයෙන් වගකිවයුතු පාර්ශවයන්ගෙන් හා බලධාරීන්ගෙන් විමසා දැනගැනීමට අයිතියක් ඇත.
 • තමන්ට සිදුවී ඇති වරද සම්බන්ධයෙන් පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කිරීමටත්, පොලිස් නිලධාරියෙකු ලවා එය වාර්ථාගත කරවා ගැනීමටත්, එම පැමිණිල්ල අපක්‍ෂපාතීව සහ සම්පූර්ණයෙන්ම විමර්ශනය කරවා ගැනීමට අයිතියක් ඇත.
 • විමර්ශනයන්ට අගතියක් නොවන අයුරින් විමර්ශන කාලය තුලදී නීතීඥවරයකු මගින් පෙනී සිටීමට අයිතියක් ඇත.
 • විමර්ශනයන්ට අගතියක් නොවන අයුරින් පොලිසිය විසින් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත ගොනු කළ යුතු වාර්තාවල සහතික පිටපත් ලබාගැනීමට අයිතියක් ඇත.

අපරාධයක වින්දිතයෙකුට 2015 අංක 4 දරන අපරාධයක වන්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් හට සහය දීමේ සහ ආරක්‍ෂා කිරීමේ පනත යටතේ ආරක්ෂාව ඉල්ලුම් කළහැකි ආයතන.


 • අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වූ ජාතික අධිකාරිය
 • අපරාධයක වින්දිතයන්ගේ හා සාක්ෂිකරුවන්ගේ සහායක සහ ආරක්ෂක කොට්ඨාශය
 • අධිකරණය
 • කොමිසම් - (මානව හිමිකම් කොමිසම, අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ෂණ කිරීමේ කොමිසම් සභාව සහ පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභා පනත් යටතේ පත් කරනු ලබන පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභා හෝ ජනාධිපති විශේෂ පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභා)
 • වින්දිතයා අයත් ප්‍රදේශයේ පොලිස් ස්ථානය. (පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා හරහා)
volunteer

ශ්‍රී ලාංකීය කාන්තා හා ළමා පරපුර සයිබර් අපරාධවල ගොදුරු බවට පත්වීම වලකන පසුබිමක් නිර්මාණය සඳහා වගකිව යුත්තන්ට බලකරන පෙත්සම

පෙත්සම අත්සන් කරන්න